Mining Engineering Students

Rank Name E-mail Name and Family Grade Score
61 hnaderi h.naderi@mi.iut.ac.ir hamed naderi Msc 0
62 mvahedian m.vahedian@mi.iut.ac.ir Mostafa Vahedian Msc 0
63 mhadiyan m.hadiyanghahderijani@mi.iut.ac.ir mohammad hadiyan ghahderijani Msc 0
64 myazdanpnah m.yazdanpnah@mi.iut.ac.ir mehdi yazdanpnah Msc 0
65 jashrafi j.ashrafi@mi.iut.ac.ir Jabbar Ashrafi PHD 0
66 mosleheftekhari mosleh.eftekhari@mi.iut.ac.ir seyed mosleh eftekhari PHD 0
67 somaiehakbar somaieh.akbar@mi.iut.ac.ir somaieh akbar PHD 0
68 sjamali saeed_jm_za@yahoo.com Saeed Jamali zavare PHD 0
69 hdehghani h.dehghani@mi.iut.ac.ir hengameh dehghani PHD 0
70 hgeranian h.geranian@mi.iut.ac.ir hamid geranian PHD 0
71 mmirahmadi m.mirahmadi@mi.iut.ac.ir Majid Mirahmadi PHD 0
72 agolshani a.golshani@mi.iut.ac.ir amin golshani Msc 0
73 ehsansafari ehsan.safari@mi.iut.ac.ir ehsan safari Msc 0
74 hamidkalhori hamid.kalhori@mi.iut.ac.ir hamid kalhori Msc 0
75 mohsendehghani1 mohsen.dehghani1@mi.iut.ac.ir mohsen dehghani poodeh Msc 0
76 nmosalehe n.mosalehe@mi.iut.ac.ir Navid Mosaleheh Msc 0
77 ahojabrnejad a.hojabrnejad@mi.iut.ac.ir arash hojabrnejad Msc 0
78 masoudtorkan masoud.torkan@mi.iut.ac.ir Masoud torkan Msc 0
79 rnarimani r.narimani@mi.iut.ac.ir Roohollah Narimani Msc 0
80 mbahri m.bahri@mi.iut.ac.ir Maziyar Bahri Msc 0